Farní společenství

Farní společenství

Modlitby matek

MM tvoří ekumenické modlitební společenství křesťanských žen, které se scházejí k modlitbě ve skupinkách po 2 – 8 maminkách zpravidla 1 týdně. Jsou to ženy, které si uvědomují svou zodpovědnost a zároveň omezené možnosti při doprovázení svých dětí. Vyvrcholením této modlitby je odevzdání dětí do Boží náruče. Bezpodmínečně ale musí dodržovat tři zásady: mlčet o věcech, které se při setkání dozví, neradit si a  nekritizovat druhé. Z tohoto důvodu se doporučuje tvořit uzavřená společenství a pomáhat zakládat nová. V našem společenství je šest maminek a scházíme se každé úterý od 16 hodin v rodinném domku ve Stodůlkách.

  • Kontakt: Lenka  774 934 519

 

Senioři a setkání nad Písmem – Křesťané III. věku

Scházíme se jedenkrát měsíčně většinou 1. čtvrtek v 16 hodin nyní v Komunitním centru sv. Prokopa. Čteme, modlíme se a sdílíme nad liturgickými texty z následující neděle, také občas něco zazpíváme a přimlouváme se za potřeby naše či našich blízkých a známých, zveme hosty. Často vnímáme přítomnost Božího Ducha, jeho vedení a útěchu v Božím Slově. Přijďte a připojte se k nám, těšíme se na vás!

  • Kontakt: Pavla 776 712 084 

 

Senioři - společenství Dříve narozených 

Scházíme se jedenkrát měsíčně většinou 3. čtvrtek v 16 hodin nyní v Komunitním centru sv. Prokopa. Zveme hosty, sdílíme své radosti a starosti, často vnímáme přítomnost Božího Ducha, jeho vedení a útěchu v Božím Slově. Přijďte a připojte se k nám, těšíme se na vás!

  • Kontakt: Klára a Karel 721 348 746

 

Společenství rodin

Naše společenství rodin (věk cca 30 – 45 let) se na faře začalo scházet na jaře roku 2016. Setkáváme se jednou měsíčně v pátek v 18:30, sdílíme své radosti i starosti a také se navzájem podporujeme modlitbou. Momentálně tvoříme skupinku pěti až osmi trvale se scházejících rodin s malými dětmi (0 let – školáci I. stupně). Každé setkání má na starost jiný manželský pár, který zajistí, či si sám připraví téma (nebo poprosí kněze), občerstvení, společnou modlitbu, případně hudbu. Témata vycházejí z toho, čím právě žijeme, co nás zajímá, s čím se potýkáme, například společná modlitba manželů, svátost manželství v praxi, výchova dětí ve víře. Naše společenství není jenom o přednáškách, ale také o dobrém popovídání o našich dětech, rodinách, práci a tak podobně. Hlídání dětí je zajištěno. Kdo máte zájem, ozvěte se a přijďte se podívat!

 

Společenství manželů středního věku

Toto společenství vzniklo již dávno, z podnětu P. Stanislawa Góry jako společenství rodičů s malými dětmi. Od té doby se schází nepřetržitě dodnes, jen děti odrostly. Setkání se konají každých 14 dní, vždy u někoho doma.
Společně se modlíme, čteme Písmo a v následné debatě se snažíme ho pochopit, hledáme v něm odkaz pro nás a pro náš dnešní život, sdílíme se a podporujeme se ve víře.
Několikrát do roka vyrazíme na společný výlet, víkend nebo nějakou akci.

 

Chvály pro muže 

Rádi bychom pozvali všechny muže na společnou modlitbu. Společně se radujeme z Boží přítomnosti a velikosti, vyprošujeme si sílu do našich každodenních chvil, starostí a rozhodování. 

Scházíme se ve čtvrtek od 20:30 do 21:30 jednou za měsíc v Komunitním centru sv. Prokopa (většinou první čtvrtek v měsíci) 

Po modlitbě je možnost se zdržet u skleničky dobrého pití a popovídat si :)

 

Maminky na mateřské

Společenství maminek na mateřské dovolené se schází v klubovně garáž v Komunitním centru sv. Prokopa každé úterý od 9:30 do 12h. Každý týden si tvoříme vlastní program nebo si zveme různé hosty. Program slouží především pro nás maminky, abychom se něco nového dozvěděly, společně jsme sdílely své tipy a zkušenosti a v neposlední řadě se společně modlily. Děti si spolu mezitím hrají na koberci. Při teplém počasí (květen, červen a září) se scházíme na farní zahradě, kde je pro děti k dispozici trampolína a krmení zvířátek. Kromě toho chodíme také jednou týdně na společnou vycházku po Praze 13 a jejím okolí. V červenci a srpnu pak pořádáme společné obědy v našich domácnostech. Vítány jsou všechny maminky (i nevěřící či hledající) nejen na rodičovské dovolené, které se touží začlenit do nějakého společenství.

Kontakt: Martina email: [email protected]

 

Růžencové společenství

Na modlitbu růžence se scházíme v našich bytech. Napřed si vzájemně sdělíme, za co chceme děkovat a za co prosit, a pak se modlíme růženec. Volbu tajemství přizpůsobujeme liturgickému roku. Do své modlitby zahrnujeme své rodiny, přátele, farnost, CMŠ Srdíčko i aktuální potřeby církve a světa. Svatý Jakub v 5, 16 říká, že mnoho zmůže modlitba spravedlivého, a tak prosíme, aby nás Bůh udělal spravedlivými a my mohli mnoho vyprosit. Někteří z nás se scházejí pravidelně již 10 let, někdo přijde, když zrovna může. Ve školním roce se setkáváme v neděli večer. O prázdninách, kdy se o víkendech rodiny „stěhují“ na prázdniny, dovolenou a zase zpátky, se naše setkání konají ve všední den, který si na začátku prázdnin určíme.

 

Putovní svatyňky

V naší farnosti od roku 1999 putuje obraz Panny Marie. Projekt je nabídkou Schönstattského hnutí pro kohokoliv, kdo chce obraz přijmout, vystavit jej na důstojném místě a hledat chvíli času pro Boha a pro své blízké. Maria se vydala na cestu k Alžbětě a může se vydat i k nám, pokud ji chceme přijmout. V náručí drží Ježíše, ten největší dar, který nám Bůh skrze Marii daroval. Účastníci projektu mají u sebe obraz zhruba 3 dny, pak jej předávají dalšímu podle předem daného rozvrhu.

 

Ronace - společenství pro mládež 

středoškoláci
úterý od 19:00
místo: KC
přihlašování u P. Michala Hladíka (email: [email protected])
 
 

Společenství pro vysokoškoláky 

čas a místo bude upřesněno
přihlašování u Tomáše Sixty (email: [email protected])
 
 

Modlitební společenství rodičů

Každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci se scházíme v menší skupince ke společné modlitbě. Skupinka vznikla jako modlitební setkávání rodičů dětí, které v naší farnosti chodí na náboženství. Spojuje nás touha po společné modlitbě v menším kroužku. Náplní setkání je hlavně modlitba chval, díků a přímluv za naše děti, za sebe navzájem, za farnost a za další potřeby. Modlitbu prokládáme zpěvy z Taizé nebo jednoduchými modlitebními písněmi. Najdeme ale samozřejmě i prostor pro vzájemné sdílení. Občas vyrazíme třeba i na výlet, či společné grilování. Setkávání probíhá každý 2. a 4. čtvrtek od 19:00 do cca 20:00.

 

Společenství dospělých

Naše společenství vzniklo bezprostředně po udělení svátosti křtu a svátosti biřmování některých z nás v roce 2009. Od této doby se scházíme nepravidelně 1x měsíčně v mé domácnosti v počtu 5-8 lidí.  Dá se říci, že naše společenství je otevřené, neboť za jeho působení někteří změnili bydliště a naopak bylo přirozeně obohaceno o  nové přátele. Těšíme se vzájemně z nových zážitků a postřehů, z kterých pak vyplývají aktuální témata. Tato témata pak odevzdáváme většinou formou spontánní modlitby, růžence či modlitby korunky k Božímu milosrdenství. Chválíme, prosíme a radujeme se.

 

Mladí dospělí

1x týdně v neděli večer na faře.

  • Kontakt: Jakub 720 552 760

 

Mladí dospělí - čtvrteční SMS

 Scházíme se v časech dobrých i zlých 1x týdně ve čtvrtek od 19 h na faře. Společně se modlíme, jíme, sdílíme naše každodenní radosti i starosti nejen duchovní. Pište na email nebo přijďte ve čtvrtek na faru, jste srdečně zváni!

     •    Kontakt: Martin, [email protected]